Generella villkor

Generella villkår för dansommers hemsida

Villkor för användande av hemsidan www.dansommer.se

Dansommer och alla dess anslutna företag (”dansommer”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) lämnar denna hemsida till användning. Användandet av hemsidan sker under förutsättning att alla villkor, regler och tillkännagivande här accepteras utan förbehåll.

Om villkoren inte kan accepteras, har du inte heller rätt att använda denna hemsida..

Dessa villkor gäller användande av såväl denna hemsida som all internettrafik, som är linkat till den.

Dansommer förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra och uppdatera gällande villkor, som då omedelbart kommer att gälla. Genom att därefter nyttja hemsidan anses du ha accepterat de ändrade villkoren.

Det är inte tillåtet att ansluta andra hemsidor med denna hemsida och/eller dansommer. Vid besök på hemsidor, via länkar från denna hemsida, är du bunden till villkor och regler gällande för aktuell hemsida. OBS! Andra hemsidor kan vara bundna till ytterligare särskilda och/eller avvikande villkor och regler än de som gäller för denna hemsida.

Dansommer garanterar inte för transmission eller bearbetning av information, eller online aktivitet eller transaktioner registrerat på denna hemsida. Transmission av information betyder inte, att online aktiviteter eller transaktioner har accepterats eller nekats, utan endast att en transmission har inletts. Alla online aktiviteter och transaktioner är underordnade skriftlig bekräftelse. Dessutom kan nivån av tillgängliga prestationer på denna hemsida variera och hemsidan kan vara otillgänglig eller ligga nere periodvis. Dansommer förbehåller sig rätten att upphöra eller att lägga ned denna hemsida helt eller delvis – av affärsmässiga eller tekniska orsaker. Dansommers prestationer kan dock rekvireras genom traditionella kanaler, som t ex via telefon eller post.


Varumärken, upphovsrätt och andra varukännetecken på denna hemsida ägs, kontrolleras, administreras och drivs av

dansommer a/s
Voldbjergvej 16
DK-8240 Risskov
Denmark.
Tlf.nr. +45 3914 3300.

 

Copyright dansommer a/s. Alla rättigheter förbehålls.


Allt innehåll på denna hemsida, inklusive, men inte begränsat till data, text, software, ljus, fotografier, grafik och video, skyddas av upphovsrätten, varumärken och servicemärken och/eller andra immateriella rättigheter (som är gällande för svensk, europeisk, amerikansk och världsomspännande upphovsrättigheter och traktatbestämmelser, privat och allmän lag och kommunikationsbestämmelser och stadgar) och ägs och kontrolleras av dansommer och/eller dess anslutna företag, associerade, partners eller av grupper av företag inom Wyndham Wordlwide Corporation, som inkluderar holdingföretag, dotterföretag och systerföretag (samlade under ”Wyndham Wordwide Gruppen”), som dansommer och dess anslutna företag hör till. Eller av tredje part, agenter, underleverantörer, leverantörer, förhandlare, annonsörer, sponsorer och licenshavare (samlat under ”Samarbetspartners”) med tillstånd att lägga till innehåll på denna hemsida eller rätten att marknadsföra sina produkter och/eller prestationer via dansommer.

Innehållet på denna hemsida är uteslutande för privat och icke-kommersiellt bruk. Detta gäller för denna hemsida, såväl som varje hemsida ägd, kontrollerad, driven av eller givet i licens till dansommers relaterade företag, associerade eller partners, företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners. Det är tillåtet att skriva ut kopior av innehållet. Det är däremot inte tillåtet att låta innehållet och software involveras i att innehållet eller information ändras, kopieras, förevisas, reproduceras, återpubliceras, licensieras, utarbetas annat material från, överföres, utges, transmittas, distribueraas, säljes och/eller utnyttjas på något sätt (inkl via mail eller andra elektroniska media) till kommersiellt bruk utan att det föregås av tillåtelse från dansommer och/eller dess anslutna företag, associerade eller partners, företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners. Man kan be om tillåtelse genom direktkontakt med dansommer.

Ändring av innehåll, användande av innehållet på en annan hemsida eller datanätverk eller användandet av innehåller i andra former än för personligt och icke-kommersiellt bruk utan föregående skriftlig tillåtelse från dansommer och/eller dess ansluta företag, associerade eller partners, företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners är en kränkning av innehavarens upphovsrätt, varumärke och servicemärke och /eller andra immatriella rättigheter och är förbjudet. En regel för användandet av denna hemsida är att dansommer informeras om att hemsidan inte kommer att användas på sätt som är olovliga eller strider mot dessa villkor, inklusive men utan begränsning till utgivande eller transmissionen av varje hot, ärekränkande, trakasserande, vulgärt, skandalöst, frånstötande, pornografiskt eller anstötligt material.

 

På grund av internets unika uppbyggnad och behovet av att skydda dansommers system och teknologi, förbehåller sig dansommer rätten till, att i sin absolut fulla kapacitet, utan förvarning kunna inskränka eller upphäva användarens tillgång till denna hemsida. Detta gäller speciellt om användaren uppvisar missbrukande eller opassande uppträdande på denna hemsida eller kränker villkoren, upphör tillåtelsen att använda hemsidan omgående utan föregående varning.

Det är inte tillåtet att använda varumärken eller material under upphovsrätt, som finns på denna hemsida,  på andra hemsidor med tanke på logotype eller tecken, utan att klart och tydligt skriftligen begärt tillstånd från innehavaren av märket eller upphovsrätten. Det är inte tillåtet att ”frame” eller på annat sätt inkorporera innehållet eller annat material från denna hemsida på privata eller andra hemsidor, utan tillåtelse i förväg från dansommer.

Andra produkt- och företagsnamn nämnda här, inklusive Wyndham Worldwide Corporation, som är dansommers moderbolag samt företag inom Wyndham Worldwide Gruppen, kan vara respektive innehavares varumärken om de är registrerade eller inte.

Ansvarsbegränsning

Allt innehåll på denna hemsida tillhandahålls såsom den är och utan någon garanti av något slag, varken uttalat eller underförstått. Dansommer och/eller dess anslutna företag, associerade eller partners och varje företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners frånsäger sig till den gräns, som det är tillåtet med hänsyn till gällande dansk och europeisk lagstiftning och tillämplig på dessa villkor, varje garanti, uttalat eller underförstått, härunder, men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, tillfredställande kvalitet, avsett för ett bestämt syfte, titel och för att det inte föreligger kränkning. Varken Dansommer och/eller dess anslutna företag, associerade eller partners och varje företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners, eller personer involverade i bildandet, produktionen och distributionen av denna hemsida tillkännager eller garanterar inte att hemsidan fungerar eller att prestationerna är utan avbrott eller felfria, att brister kommer att rättas till eller att hemsidan eller servern, som görs tillgänglig, fri från virus eller andra skadliga komponenter. Innehållet på denna hemsida är uteslutande till för din komfort, information och transaktionsmöjligheter.

Dansommer lämnar inga garantier och ger ingen information avseende resultat, som kan uppnås vid användande av hemsidan eller vad som rör pålitlighet eller aktualitet av innehållets information, service och/eller prestationer. Vi avser att säkra att innehållet på denna hemsida vid varje tillfälle är korrekt. Innehållet kan dock inkludera brister och typografiska fel. Vi kommer att göra vårt bästa för att rätta till fel och andra brister, så snabbt som möjligt efter att vi har mottagit besked om detta. Det förekommer ändringar i innehållet av denna hemsida vid vissa tillfällen – i form av tillägg, borttagande och rättelser, förbättringar och/eller ändringar såväl som på hemsidans funktion, design eller layout.

 

Du accepterar att användandet av denna hemsida sker helt på egen risk. Du (och inte dansommer) påtar dig all nödvändig  tillsyn, reparation och rättelser av ditt system. Du accepterar också helt och fullt att varken dansommer och/eller dess anslutna företag, associerade eller partners och varje företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners, eller personer involverade i bildandet, produktionen och distributionen av denna hemsida är ersättningsskyldiga eller förpliktigade mot en person(er) eller företag för förlust, skador (härunder även indirekt ekonomisk skada, tillfälliga, speciella eller följdskador), ersättningsansvar grundat på kontraktsbrott, ersättningskrav, strikt ansvar eller ansvarsfrågor, som uppstår på grund av användande eller försök av användande av denna hemsida eller annan länkad hemsida, undantaget i relation med ansvar, förlust eller skada för dödsfall eller personskada i den omfattning, så det inte strider mot gällande lag.

Via exempel och utan att begränsa ovanstående, frånsäger sig dansommer och/eller dess anslutna företag, associerade eller partners och varje företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners varje form av ansvar för antingen krav, förlust eller skada som uppstår av eller blir resultatet av att hemsidan inte är tillgänglig, fel, brister, avbrott, avlägsnande, defekter, driftsstörningar, datavirus, stöld, skador, auktoriserad till eller ändring av personlig data eller annat material, som finns på denna hemsida. Du godkänner helt och fullt samt accepterar att dansommer inte är ansvarig för ärekränkande, frånstötande eller olovligt beteende från andra användare eller tredje man.

dansommer och/eller dess anslutna företag, associerade eller partners och varje företag inom Wyndham Worldwide Gruppen och/eller Samarbetspartners är ansvariga för direktförluster, som uppstått på grund av eller resulterat på grund av användande av denna hemsida, oavsett vad det är baserat på kontrakt, ersättningsansvar, strikt ansvar eller annat upp till värdet av totalbeloppet av transaktionen, som ligger till grund för varje enskild händelse eller en rad av sammanhängande händelser.

Detta avsnitt om begränsning eller ansvarsuteslutning eller ersättning gällande uteslutning och i sådan utsträckning, som det är tillåtet med hänsyn tagen till gällande lagstiftning.

Detta har ingen påverkan på dina rättigheter som användare!

 

Straffrihet

Du accepterar att försvara, ge straffrihet och hålla dansommers och/eller dess relaterade företag, associerade eller partners, företag inom Wyndham Worldwide Gruppen och Samarbetspartners samt dess respektive anställda, ledare, medarbetare, anslutna företag, representanter, underleverantörer, leverantörer och licenshavare skadeslösa vid alla förluster, utgifter, skador och omkostnader, inklusive rättsliga omkostnader, som resultat av dina överträdelser av dessa villkor.

Tredje mans rättigheter

Dessa villkor är till förmån för dansommer, dess associerade eller partners, företag inom Wyndham Worldwide Gruppen och/eller Samarbetspartners,  dess respektive anställda, ledare, medarbetare, anslutna företag, representanter, underleverantörer, leverantörer och licenshavare. Var och en av dessa individer eller företag har rätt att handlägga dessa villkor direkt mot dig på dess eller egna vägnar.

Länkar

Denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor (”Länkade hemsidor”). Dessa länkade hemsidor finns till för att göra det lättare för dig, informera och i en del fall för transaktionella möjligheter. Användandet av dessa hemsidor sker helt på egen risk. Dansommer har inte kontroll över dessa och har inte ansvar för och överlåter inte innehållet på linkade hemsidor, oavsett om dansommer är ansluten till innehavaren av sådana länkade hemsidor. Det är inte tillåtet att länka till denna hemsida eller att ställa länkar till förfogande, som anger eller antyder reklam, sponsring eller överlåtelse av din egen eller andra hemsidor av dansommer och/eller dess anslutna företag, associerade eller partners och varje företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners, utan att ett skriftligt avtal arrangeras i förväg.

Nyttjande av dansommers bokningssystem

Dansommers bokningssystem finns tillgängligt på denna hemsida, och får endast användas i samband med att hyra lediga semesterhus och i vissa fall även till reserelaterade produkter eller prestationer, utförande av online transaktioner samt köp, genomförande av bokningar och mottaga bekräftelser i samband med detta eller på annat sätt utföra affärer med leverantörer. Du garanterar också, att du är minst 18 år och därmed myndig och enligt lagen gammal nog att ingå detta avtal och att använda denna hemsida enligt villkoren, som förklaras här. Du accepterar, att vara ekonomiskt ansvarig för allt användandet av hemsidan (såväl som allt användande av ditt konto, inklusive men inte begränsat till minderåriga (personer under 18 år) som bor hos dig). Du accepterar, att ha kontroll över användandet av denna hemsida under ditt namn och konto. Du accepterar också att all information (inklusive detaljer som du ger till dansommer i samband med förfrågningar, bokningar, köp av reserelaterade produkter samt prestationer och utförande av online transaktioner) som anges av dig eller andra personer i resesällskapet, tredje man eller annan auktoriserat, är sanningsenlig och exakt.

Dessutom garanterar du, att alla kredit- och kontokort, som du använder vid betalning av online transaktioner, är ditt eget och det finns tillräcklig täckning på kontot för att betala hyran för semesterbostaden, som du har bokat och reserelaterade produkter och prestationer, som beställts. Om något skall ändras i de uppgifter som du har lämnat till dansommer, är det ditt ansvar att informera dansommer om detta snarast möjligt. Utan begränsning, så är alla suspekta, falska eller olovliga aktiviteter, bokningar, köp, online transaktioner eller varje form av aktivitet, bokning, köp eller online transaktion med förväntning om krav är förbjudna.

dansommers resevillkor(var än dessa förekommer under dansommers namn eller dess anslutna företag) är villkoren och regler, som skiljer sig från dessa villkor, som är gällande för all online aktivitet och transaktioner på och i anslutning till dansommers bokningssystems tillgänglighet på denna hemsida.

Du accepterar att följa dansommers resevillkor och/eller dess anslutna företag, associerade eller partners och varje företag inom Wyndham Worldwide Gruppen eller Samarbetspartners, eller tredje man auktoriserad av oss, som du har valt att hantera, villkor och regler, inklusive, men inte begränsat till, betalning av alla belopp inom betalningsfristen och följa alla regler, bestämmelser och begränsningar vad avser lediga perioder, hyresförhållande och användning av hyrd semesterbostad, disponibel resetransport och andra reserelaterade produkter och prestationer samt det faktiska användandet av reserelaterade produkter och prestationer beställt i samband med hyran av semesterbostad. Speciella regler, bestämmelser och begränsningar kan gälla för det du valt – semesterbostad, resetransport eller reserelaterade produkter eller prestationer. När så är fallet kommer du att få information innan bekräftelse av din bokning eller ditt köp.

Dansommer tar inte ansvar för provisioner på bokningar av produkter som inte har med semesterhusuthyrning eller reserelaterade produkter eller prestationsutbud av dess anslutna företag, associerade eller partners, företag inom Wyndham Worldwide Gruppen, samarbetspartners eller tredje man auktoriserad av oss, där vi antingen agerar som agenter för något av dessa företag eller ur varje aspekt av förhållandet mellan dig och en eller flera av dessa företag - att göra. Du är ansvarig för alla omkostnader, avgifter, skatter och valutadifferenser som uppstår i samband med användandet av denna hemsida, under utförande av online aktiviteter och transaktoner samt i förbindelse med dansommers bokningssystem, som finns tillgängligt på denna hemsida.

Denna hemsida hindrar dig inte från att efterfråga eller företaga omöjliga bokningar av semesterhusuthyrning eller köp av oförenliga reserelaterade produkter eller prestationer, såsom två beställningar av semesterbostad med ankomst samma dag, två färjeöverfarter med avresa samma eller färjeöverfart till en destination och en semesterbostad på en annan destination på samma datum. Om du skulle ha gjort sådana omöjliga och oförenliga förfrågningar, bokningar eller reserelaterade köp, accepterar du samtidigt att dansommer inte tar ansvar för eventuella fel som kan uppstå. Dansommer är inte heller ansvariga för eventuella återbetalningar, varken helt eller delvis, eller att rätta till den aktuella situationen som uppstått på grund av ditt felaktiga beteende.

Tillämplig lag 

Detta avtal (och varje tvist, krav, sakhantering som uppstått från eller på något sätt i relation till användandet av denna hemsida och/eller dansommers bokningssystem, som är tillgängligt på denna hemsida) lyder under och kommer att bli konstruerad enligt dansk lagstiftning. Du ger därmed med ditt samtycke till juridisdiktionen i dansk domstol, i alla tvister, som uppstått från eller relaterat till användandet av denna hemsida. Personer, utanför Danmark, som väljer att använda denna hemsida är ansvariga för att följa den lokala lagstiftningen, om och i den utsträckning som den är tillämplig. Material eller innehållet på denna hemsida får endast användas och exporteras i den utsträckning, som det är lagligt under gällande dansk och europeisk lagstiftning. Om en regel under dessa villkor är olaglig, ogiltig eller inte möjlig att hantera, kommer denna regel att exkluderas från dessa villkor.

Du accepterar, att inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och dansommer, varken som resultat av detta avtal eller ditt användande av denna hemsida.

Komplett avtal

Reglerna under dessa villkor och varje förpliktelse som det refereras till, representerar det kompletta avtalet mellan dansommer och dig, och utesluter tidigare avtal eller överenskommelse (antingen muntlig eller skriftlig) som inte omfattas av detta. Vid eventuella skillnader mellan dessa villkor och framtida revideringar av villkoren, regler och kungörelser är det alltid de senaste villkoren, regler och kungörelser, som gäller.

En kopia av detta avtal och information publicerad i elektronisk form  är godkänd i juridiska och administrativa processer baserat på eller relaterat till detta avtal i samma utsträckning och baserat på samma regler som varje annat affärsdokument och – anteckningar utvecklat i original och underhållet i tryckta utgåvor.

Eventuella rättigheter som inte finns beskrivna här ovan är reserverade för dansommer.