Integritetspolicy

NOVASOLs integritetspolicy

1.    Viktig information och fakta om oss

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi använder och skyddar personuppgifter.

Vi är NOVASOL A/S, som verkar under varumärket dansommer  ("vi" eller "oss") och ingår i Awaze-koncernen, vars information finns på adressen www.awaze.com. Vi har som personuppgiftsansvariga ansvar för de personuppgifter om dig som vi har, och kommer att använda dem i enlighet med denna policy samt lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatliv.

2.    Vilka personuppgifter samlar vi in och på vilka sätt gör vi det?

Vi kommer bara att behandla personuppgifter om dig när vi behöver det och detta kan inkludera följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer, e-postadress
 • Nationalitet
 • Födelsedatum
 • Finansiell information såsom betalningsinformation och momsregistreringsnummer
 • Användarnamn och lösenord, om du har ett konto hos oss
 • Personnummer om du äger en bostad och kan ansöka om skatteavdrag eller om du är en gäst och detta behövs för att hantera din bokning
 • Passinformation om du är en gäst och detta krävs som en del av turistskatten
 • Information som samlas in via cookies – se vår cookiepolicy (en länk finns längst ned på den här sidan).
 • Enhets-ID om du loggar in i vår app för husägare

Vi samlar bara in särskilda kategorier av personuppgifter när detta krävs, till exempel för att tillgodose dina specifika behov (till exempel när du förser oss med hälsoinformation, inklusive om rörelsehinder, för att vi ska kunna se till att dina behov kan tillgodoses) eller för att tillhandahålla en tjänst (till exempel för att säkerställa att en avbokning omfattas av våra hyresvillkor).

Vi inhämtar i allmänhet personuppgifter direkt från dig. Om du har bokat via en av våra bokningspartners kommer vi att få din information från dem. Vi kan också få din information från andra gäster i ditt sällskap.

Om du äger ett semesterboende kan vi ibland inhämta personuppgifter från någon som du har samtyckt till att hänvisa dig till oss eller allmänt tillgängliga källor. Vi kan också samla in och behandla kontaktuppgifterna för en tredjepart som du utser, till exempel en fastighetsskötare, lokalvårdare eller nyckelinnehavare, som du delar med oss. Om du ger oss sådan information måste du säkerställa att du har informerat tredjeparten om denna integritetspolicy.

Tillhandahållandet av vissa personuppgifter är ett rättsligt eller avtalsenligt krav, och om du inte tillhandahåller dem kanske vi inte kan ingå eller fullgöra avtalet med dig, och vi kan annullera din bokning eller vår uthyrningstjänst. Vi kommer att informera dig om detta är fallet, och vi kommer inte att ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig.

3.    Hur vi använder din information och varför

Vi använder personuppgifter för olika ändamål, beroende på din relation till oss och i enlighet med en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • När vi behöver behandla personuppgifter för att följa det avtal vi har ingått med dig eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig.
 • När vi har ditt samtycke.
 • När vi behöver uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • När det är nödvändigt på grund av berättigade intressen från oss eller en tredjepart och dina intressen och grundläggande rättigheter inte har företräde framför dessa intressen.

För att behandla särskilda kategorier av personuppgifter måste vi ha ytterligare motivering för att göra det, och använder dem endast när vi har ditt uttryckliga medgivande, när du har gjort informationen offentlig, i relation till rättsliga krav eller när det är nödvändigt av skäl av betydande allmänt intresse.

Vi kan använda dina personuppgifter för vilka som helst av nedanstående ändamål och har förklarat vilka lagliga grunder vi stöder oss på, och vid behov vårt legitima intresse.
 

Syftet med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse (i förekommande fall)

Göra det möjligt för oss att genomföra din bokning.

Avtal

Samtycke

Berättigade intressen

Registrering och tillhandahållande av god kundservice.

Göra det möjligt för oss att göra reklam för eller hyra ut ditt semesterboende, överföra betalningar till dig och tillhandahålla relaterade supporttjänster.

Avtal

Berättigade intressen

Registrering och tillhandahållande av god kundservice.

Hantera ditt konto hos oss.

Samtycke

Berättigade intressen

Registrering och tillhandahållande av god kundservice.

Göra det möjligt för bostadsägare att använda vår app.

Samtycke

Berättigade intressen

Tillhandahålla god kundservice.

Be dig lämna ett omdöme om våra tjänster.

Berättigade intressen

Få information om upplevelsen av vår verksamhet och förbättra våra tjänster.

Skicka servicemeddelanden, inklusive bokningsuppdateringar och ändringar av våra villkor.

Avtal

Berättigade intressen

Hålla våra kunder uppdaterade.

Tillhandahålla uppgifter eller information som du kan ha begärt.

Samtycke

 

Hantera kundservicefrågor, inklusive klagomål.

Berättigade intressen

Förbättra vår service, personalutbildning, registrering och problemlösning.

Använda cookies för att personanpassa våra tjänster för dig, till exempel gällande återkommande besök på våra webbplatser.

Samtycke

 

Genomföra marknadsföringsaktiviteter.

Samtycke

Berättigade intressen

Ta reda på vilka tjänster du skulle kunna vara intresserad av och berätta för dig om dem.

För statistiska ändamål.

Berättigade intressen

Utvärdera vårt utbud av tjänster eller framgången för våra tjänster.

Vid en resekris eller annan oförutsedd reseincident varigenom vi kan behöva tillhandahålla dina kontaktuppgifter till en tredjepart för att ge dig akut hjälp.

Berättigade intressen

Skydda vår verksamhet och våra kunder.

Uppfylla en rättslig förpliktelse, process eller begäran.

Rättslig förpliktelse

 

Upprätthålla efterlevnaden av våra bokningsvillkor och andra avtal, inklusive utredning av potentiella överträdelser.

Avtal

Berättigade intressen

Skydda vår verksamhet.

Upptäcka eller förhindra brott.

Rättslig förpliktelse

Berättigade intressen

Skydda vår verksamhet och våra kunder.

Hjälpa ordningsmakt och myndigheter.

Åtgärda problem med säkerhet, bedrägeri eller teknik.

Rättslig förpliktelse

Avtal

Berättigade intressen

Skydda vår verksamhet och våra kunder.

Hjälpa ordningsmakt och myndigheter.

Skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för oss, våra användare, bostadsägare, kunder, anställda, uppdragstagare, en tredjepart eller allmänheten.

Rättslig förpliktelse

Avtal

Berättigade intressen

Skydda vår verksamhet, våra kunder, tredjeparter och allmänheten.

Testa, utveckla och förbättra våra tjänster.

Berättigade intressen

Förbättra vår verksamhet.

Fastställa, utöva eller försvara vår lagliga rätt.

Berättigade intressen

Skydda vår verksamhet.


4.    Vem vi delar information med

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • andra medlemmar av Awaze-koncernen och deras tjänsteleverantörer
 • bostadsägare av det semesterboende du har bokat och deras tjänsteleverantörer såsom lokalvårdare och nyckelinnehavare (detta kan inkludera ditt telefonnummer, din e-postadress och din hemadress när det behövs för genomförandet av uthyrningen)
 • gäster i det semesterboende du äger (detta kan inkludera ditt telefonnummer, din e-postadress och din hemadress när det behövs för genomförandet av uthyrningen, t.ex. om du har ansvar för överlämnandet av nyckeln)
 • våra anställda och uppdragstagare i den mån det krävs för att tillhandahålla våra tjänster till dig
 • tjänsteleverantörer som agerar som utförare som tillhandahåller IT, systemadministrationstjänster, webbhotell och support, marknadsföring och fastighetsrelaterade tjänster, såsom städning
 • specialiserade rådgivare, inklusive banktjänstemän, advokater, granskare, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller tjänster till oss
 • kredit-/kontokortföretag
 • betaltjänstleverantörer
 • statliga organ, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter
 • inkassoagenter när vi har pengar att fordra
 • utomstående boknings- eller distributionsplattformar, resebyråer och bokningspartners
 • kundgranskningsföretag och leverantörer av marknadsföringstjänster
 • tredjeparter som vi kan välja för att sälja, överföra eller slå samman delar av våra tillgångar eller verksamheter till eller med och verksamheter som vi förvärvar eller går samman med
 • tredjeparter som du har givit oss tillstånd att tala med

Tredjeparter måste behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. När en tredjepart agerar för vår räkning låter vi den inte använda din information för sina egna ändamål och vi säkerställer att den har lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

5.    Internationella överföringar

Vi kommer bara att skicka dina personuppgifter utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) när vi är säkra på att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med och följer dataskyddslagstiftning. Vi kommer att säkerställa att minst en av följande säkerhetsåtgärder vidtas:

 • ett beslut om adekvat skyddsnivå, eller
 • godkända avtalsåtgärder samt när så behövs kompletterande åtgärder

Om du vill ha mer information om den tillämpliga överföringsmekanismen, var vänlig kontakta oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt 10).

6.    Hur länge vi behåller information

Vi kommer bara att spara din information så länge det behövs. För att fastställa lämplig lagringsperiod bedömer vi mängd, beskaffenhet och känslighet för personuppgifterna, den potentiella risken för skada genom obehörigt användande eller avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, eventuella rättsliga eller regelbaserade krav samt eventuella relevanta branschstandarder eller -riktlinjer. När din information inte längre behövs kommer vi att säkerställa att den bortskaffas eller raderas på ett säkert sätt eller anonymiseras så att den inte längre kan kopplas till dig.

7.    Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rätt att göra följande:

 • Begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter om dig som vi har och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
 • Begära rättelse av de personuppgifter om dig som vi har. Det är viktigt att du meddelar oss om dina personuppgifter har ändrats, till exempel vid ändring av din adress. Om de ändå förblir felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de korrigeras eller kompletteras.
 • Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att begära att vi raderar eller tar bort personuppgifter när det inte finns goda skäl för oss att fortsätta att behandla dem.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter när vi stöder oss på berättigade intressen för att behandla dem eller använder dem för direktmarknadsföring.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att begära att vi begränsar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter, till exempel om du ifrågasätter riktigheten i den information om dig som vi har.
 • Få dataportabilitet, som gör det möjligt för dig att få de personuppgifter du har tillhandahållit till oss i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format eller begära att vi överför dem direkt till en tredjepart.
 • Återkalla ditt samtycke när vi stöder oss på ditt samtycke för att behandla din information.

Du behöver inte betala någon avgift för att utöva några av dessa rättigheter om din begäran inte är ogrundad eller överdriven, och om den är det får vi debitera dig en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Vi kan behöva begära information från dig för att få hjälp att bekräfta din identitet och identifiera den information du syftar på. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för personer som inte har rätt att ta emot dem.

Om du vill utöva några av dessa rättigheter, var vänlig kontakta oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt 10). Vi strävar efter att svara på förfrågningar inom en månad. Om din begäran är mycket komplex har vi rätt att förlänga denna period med två månader och kommer att meddela dig om detta. Du kanske inte har rätt att få information om vi har besvarat en förfrågan tidigare och du har gjort en upprepad förfrågan utan att en rimlig tidsperiod gått mellan förfrågningarna.

8.    Andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller bara för vår webbplats, så om du använder länkar till andra webbplatser rekommenderar vi att du läser deras policy för uppgiftsskydd. Vi påtar oss varken ansvar eller förpliktelser för dessa policyer.

9.    Uppdatering av vår integritetspolicy

Vi reviderar regelbundet vår integritetspolicy och gör uppdateringar på vår webbplats. Denna policy uppdaterades senast i december 2021.

10.    Vem kan jag kontakta om uppgiftsskydd?

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om uppgiftsskydd kan du kontakta vårt uppgiftsskyddsombud via e-post på datainformation@novasol.com

Du har också rätt att meddela farhågor om vår användning av dina personuppgifter till den relevanta tillsynsmyndigheten när som helst, men du får gärna kontakta oss i första hand så att vi kan diskutera dina farhågor.